Search…
⌃K
Links

การค้นหาผู้สมัครงาน

ขั้นตอนการค้นหาผู้สมัครงาน

  • คลิก ค้นหาผู้สมัคร
  • ในหน้าการค้นหาการสมัครจะแสดงรายละเอียดของผู้สมัครที่มีทั้งหมด ซึ่งสามารถค้นหาจากตำแหน่งงานที่ต้องการได้