Search
K
Links
Comment on page

การรับผู้สมัครงาน

ขั้นตอนการรับผู้สมัครงาน

 • คลิก โปรไฟล์
 • เลือก บริษัทที่ต้องการ
 • คลิก เมนูประกาศงาน
 • ในหน้าเมนูประกาศ จะแสดงจำนวนคนที่ขอสมัครงานตามประกาศต่างๆ
 • คลิก … ของประกาศที่ต้องการ
 • คลิก View เพื่อดูรายละเอียดของประกาศ
 • ซึ่งจะแสดงภาพรวมของการประกาศสมัครงาน รวมถึง จำนวนคนที่ยื่นใบสมัครเข้ามา
 • คลิก รอการยืนยัน เพื่อตรวจสอบประวัติของผูสมัคร และระบบจะแสดงข้อมูลประวัติผู้สมัคร

การตอบรับการสมัครงาน

 • คลิก ผ่านการคัดเลือก เพื่อตอบรับการสมัคร
 • หลังจากที่ตอบรับการสมัครงานแล้ว ระบบจะทำการเพิ่มบุคคลสมัครงานไปยังเมนู ผ่าน

การปฏิเสธการสมัครงาน

 • หรือ คลิก คุณสมบัติไม่ตรง เพื่อปฏิเสธการรับสมัคร
 • เมื่อเลือก ผ่านการคัดเลือก เมื่อเลือก คุณสมบัติไม่ตรง ระบบจะทำการเพิ่มบุคคลสมัครงานไปยังเมนู คุณสมบัติไม่ตรง